El Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de protecció dels animals estableix les normes generals per a la protecció i el benestar dels animals que es troben de manera permanent o temporal a Catalunya. La finalitat d’aquesta Llei és assolir el màxim nivell de protecció i benestar dels animals, i afavorir una responsabilitat més elevada i una conducta més cívica de la ciutadania en la defensa i la preservació dels animals.

A grans trets, convé que els propietaris d’animals de companyia (gossos, gats i fures) tinguin en compte

- La prohibició del maltractament, l’agressió i tot allò que pugui causar sofriment a l’animal, com és ara no tenir-ne cura, facilitar-los l’alimentació suficient, mantenir-los lligats durant la major part del dia o en instal·lacions indegudes, entre altre. En aquest sentit, les persones propietàries d’animals els han de mantenir en bones condicions higienicosanitàries, de benestar i de seguretat, i els han d’oferir l’atenció veterinària bàsica per garantir-ne la salut. Aquest tipus d’infraccions es poden considerar greus o molt greus i poden suposar una multa de 400 a 20.000 € segons el tipus d’infracció.

- La prohibició del sacrifici de gats, gossos i fures a les instal·lacions per al manteniment d’animals de companyia, excepte per motius humanitaris i sanitaris i sota control veterinari.

- La prohibició d’abandonar els animals. Aquest tipus d’infracció es pot considerar greu i suposa una multa de 401 € a 2.000 €.

- La prohibició de baralles d’animals i altres activitats.

- La persona propietària o posseïdora d’animals de companyia ha de registrar l’animal al cens municipal d’animals de companyia de l’Ajuntament on resideix. Al cens, han de constar-hi les dades d’identificació de l’animal, les dades de la persona posseïdora o propietària, etc.

- Identificació de l’animal. Els gossos, gats i fures s’han d’identificar mitjançant una identificació electrònica amb la implantació d’un microxip homologat.

Associació de protecció i defensa dels animals Pla de l'Estany
protectora@plaestany.cat | Telèfon: 639 970 004 - Adreça: Barri Puigpalter, 18 - 17820 , Banyoles